快捷搜索:

念奴娇(熙春台宴同官)原文,翻译,赏析_拼音版

念奴娇(熙春台宴同官)原文:

层台云外,阅古今、若干兴衰成败。老木千章,若个是、南国甘棠遗爱。群籁号风,繁阴蔽日,有此清凉界。宾朋在坐,朗然心目明快。

更向会景亭前,登高吊古,此景何人会。岁岁春来春又去,独占灵台春在。早稻炊喷鼻,晚禾摇穗,管取三登泰。酿成春酒,把杯行乐须再。

念奴娇(熙春台宴同官)拼音解读:

céng tái yún wài ,yuè gǔ jīn 、duō shǎo xìng shuāi chéng bài 。lǎo mù qiān zhāng ,ruò gè shì 、nán guó gān táng yí ài 。qún lài hào fēng ,fán yīn bì rì ,yǒu cǐ qīng liáng jiè 。bīn péng zài zuò ,lǎng rán xīn mù míng kuài 。

gèng xiàng huì jǐng tíng qián ,dēng gāo diào gǔ ,cǐ jǐng hé rén huì 。suì suì chūn lái chūn yòu qù ,dú yǒu líng tái chūn zài 。zǎo dào chuī xiāng ,wǎn hé yáo suì ,guǎn qǔ sān dēng tài 。niàng chéng chūn jiǔ ,bǎ bēi háng lè xū zài 。

辞赋精选

※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者先容

您可能还会对下面的文章感兴趣: